Category: קדיש

קדיש וקדיש יתום

קדיש יתום

כוחה של המצוה הגדולה של אמירת קדיש, להגן ולהציל את נשמת הנפטר, הוא רב מאוד. אולם אין לכוון באמירת הקדיש רק לתועלת נשמת הנפטר, עיקר הקדיש הוא שבחים ותפילות שיתגדל שמו יתברך. במילים: "יהא שלמא רבא וכו' ועל כל ישראל" אפשר לכוון על נשמת הנפטר, וכן במילים: "עושה שלום במרומיו".

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9d/

הקדמה לקדיש

מבוא לקדיש

נוהגים לומר קדיש בשנה הראשונה למיתת האב והאם, מקור המנהג הזה הוא במדרש (מעשה זה מופיע בכלה רבתי פ"ב, ובאריכות בספר "אור זרוע" ח"ב, ס"נ):

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

אמירת קדיש

השאלה שנשאלת היא קודם כל מדוע צריך לשלם עבור אמירת קדיש ? כמה תשובות בדבר: א – הדבר מצריך הרבה אחריות גדולה מאוד, מכיוון שהקדיש נאמר במשך כל היום בזמנים שונים בתפילות שחרית, מנחה וערבית מוסף בראשי חודשים, שבתות וחגים וכיו'.. ב – חז"ל אומרים ששלוחו של אדם כמותו, לכן אדם שמשלם למישהו עבור שליחותו …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

קדיש יתום

קדיש הוא שבח נפלא לקדוש ברוך הוא.
הקדיש מובא בחלק בלתי נפרד מתפילות ישראל בכל תפילה ותפילה שחרית מנחה וערבית.

את הקדיש אומרים גם לאחר לימודים מסויימים כגון משניות, גמרא וכ'ו ואף לאחר אמירת תהילים.

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9d/

דיני קדיש ואזכרה

א. הקדיש שאומרים לעילוי נשמת הנפטר יש לו מעלה גדולה מאוד. וכתב רבינו האר"י ז"ל שאין טעם אמירת הקדיש להציל המת מדין גיהנם לבדו, כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו תועלת גדולה להכניסו לגן עדן ולהעלותו מדרגה לדרגה, ולכן יש לאומרו גם בשבת ויום טוב . ב. קטן פחות מי"ג שנים האומר קדיש, בקדישים …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%90%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%94/