בית / קדיש / מהו קדיש?

מהו קדיש?

קדיש הוא שיר שבח והלל לקדוש ברוך הוא

ואם כך איך תפילת קדיש מועיל לתיקון ועליית נשמה ומנוחתו של הנפטר עדן בצרור החיים?

cropped-ראשי.jpgלהבין את מעלתו וחשיבותו  צריך אמונה, כי הסיבה שבאנו לעולם הזה היא בעבור שיש מלך, ואין מלך בלא עם, על כן ראה השם יתברך לברוא את העולם, כדי שיכירו מלכותו יתברך ע”י עמו ישראל צאן קדושים. ומכיוון שבאנו לעולם הזה לגלות מלכותו ית’, יש שכר ועונש לכל מעשה ומחשבה.

ועיקר הדין הוא על גילוי האמונה, ע”י עשיית רצונו והמלכתו של המלך. כל אחד מקבל שכר והפוך, רחמנא ליצלן, על כל מעשיו הן לטוב הן להיפך.
והיות והנפטרים כבר לא יכולים לעשות יותר מצוות ולגלות את האמונה, על כן אין עליה לנשמתו אלא לפי השכר והעונש שהרוויחה כשהיה בעולם הזה ! אבל אנחנו החיים כולנו פה היום – יש לנו שכר ועונש, על כל מצווה ולימוד ועשיית טוב, ואת שכר גילוי האמונה כנ”ל לימדו חכמינו ז”ל שניתן לתת ולהקדיש לטובת הנפטר – כמו נתינת צדקה ! ועל כן הקדיש הוא לא תפילה על הנפטר, אלא שבח והודיה נפלאה ונוראה להמליך מלכותו יתברך בעולמו שברא כרצונו.
נמצא שבאמירת הקדיש במניין של עשרה מעם ישראל, מזכים ומעלים את נשמת הנפטר מצער הדין של עולם הבא, להביא מנוחתו/ה עדן ועידונים להיות צרורה בצרור החיים ע”י שמגלים מלכותו ואמונתו יתברך, ומקבלים שכר, שאותו מקדישים לנפטר, שיכפר לו וישלים לו על חילול שם מלכותו, שעבר על רצונו ית’ (כי כל חטא נגד המלך הוא עוון ומרידה במלכות שעליה נותנים את הדין, והקדיש היא קידוש שם מלכותו ית’ שעליו יש שכר) וזה כנגד זה עשה השם ברחמיו ובאהבתו את עמו ישראל. והוא רחום יכפר על החיים ועל המתיים שנזכה לראות במלכות בית דוד ובבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה.

למי תיקנו לומר קדיש?
חכמינו ז”ל תקנו לבנים וקרובי הנפטר, לקדש שם שמים ולגלות מלכות השם בעולמו כנ”ל בתפילה ולאחר לימוד במניין של עשרה, במשך כל השנת פטירה הראשונה ולאחר מכן ביארצאייט (יום פטירה) של הנפטר.
וכן התקבל ונקבע בכלל קהילות ישראל ואין לשנות – לומר קדיש לעילוי נשמת נפטרים, בבית הכנסת בתפילות ואחרי לימוד. סוגי הקדיש : קדיש יתום וחצי קדיש, קדיש דרבנן אחרי לימוד וסידרא דקדושה, כ”כ נתקן לומר קדיש אחרי סיום מסכת עם תפילה לבנין בית המקדש. עיין עוד הלכות קדיש.

פירוש המילות
פירוש (קצר) של הקדיש “יתגדל ויתקדש” יתגדל ויתקדש “שמיא רבא” שמו הגדול של בורא העולם. “בעלמא די ברא כרעותא” בעולם שברא כרצונו, “וימליך מלכותו ויצמיח פוקרנא” ישועתו “ויקרב הגאולה וביאת משיחו. בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ו”אמרו אמן” !
זוהי אינה תפילה למת אלא שבח והודאה נפלאה לקידוש וגילוי מלכות שם שמים בעולם. הרי הנפטר כבר אינו יכול לקדש שם שמים, ולגלות מלכות השם יתברך בעולם, ולכן אומרים זאת אחריו. הקהל אומר אמן, וזה בעצם קידוש שם שמים. הדבר מביא לזכויות ושכר רוחני המועיל לתיקון ועילוי נשמת הנפטר כנ”ל. (עיין עוד פירוש מילות הקדיש).

מתי אומרים קדיש על נפטר ?
את הקדיש מתחילים לומר אחרי הטהרה וההספד, יש אומרים (למי שידוע ומוחזק כצדיק ירא שמים וירא חטא) במשך 11 חודש, ויש אומרים 12 חודש (לשאר העולם). והמקור מחז”ל שמשפטם של רשעים בגיהינום 12 חודש, וכדי לא להחזיק את הנפטר כרשע על כן נוהגים באנשים כשרים וצדיקים לומר קדישים רק 11 חודש, ושאר העולם 12 חודש.
אין לחשוש להוסיף לומר קדיש על הנפטר, וטוב עושים – בפרט בדורינו, ואדרבא יש בכך זכות לנפטר שמרבים עבורו זכויות בשמיים, ולהצילו ב 12 חודש מדין משפט וצער הגיהינום ! כמו כן כל שנה ביום הפטירה אומרים קדיש לזכות הנפטר. וכך אנחנו נוהגים לעשות עבור הפונים אלינו לאמירת קדיש, אלא אם כן מבקשים אחרת

בדוק גם

קדיש יתום

קדיש יתום: כל הנוסחים לכל העדות מותאם לניידים. יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא [ועונים: אָמֵן]. בְּעָלְמָא דִי …