בית / סיפורי קדיש / קדיש מזרז את ביאת המשיח

קדיש מזרז את ביאת המשיח

‏מאז חורבן הבית, גלתה השכינה עם בני ישראל, ומצטערת היא עמם בייסורי גלותם. בתפילת הקדיש טמונים כוח ועוצמה, המסוגלים לנסוך נחמה, כביכול, בצערו של הקב”ה, ורצון להחיש את גאולתנו.

בגמרא (ברכות ג’, א’) מספר התנא רבי יוסי על פגישתו עם אליהו הנביא:

“פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח(המתין) עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי: ‘שלום עליך רבי’.

“ואמרתי לו: ‘שלום עליך רבי ומורי’.

‏”ואמר לי: ‘בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו?’ “אמרתי לו: ‘להתפלל’.

‏” … ואמר לי: ‘בני, מה קול שמעת בחורבה זו?’

‏”ואמרתי לו: ‘שמעתי בת-קול שמנהמת כיונה, ואומרת: אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות’.

‏”ואמר לי: ‘חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת-כך, אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין “יהא שמיה הגדול מבורך’, הקב”ה מנענע ראשו ואומר: “אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם”.

אמן יהא שמיה רבא

יעקב אבינו היה הראשון שאמר “אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא”. חז”ל אמרו (פסחים נו.) שכאשר יעקב חש כי ימיו ספורים, אסף את בניו ורצה לגלות להם את קץ הימים.

‏”היאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים” (בראשית מט, א) . כיוון שלא רצה הקדוש-ברוך-הוא שיגלה זאת, נסתלקה ממנו רוח הקודש.

‏נחרד יעקב אבינו ואמר: “שמא חס ושלום יש במיטתי פסול כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל, וכאבי יצחק שיצא ממנו עשיו”?

‏השיבו בניו השבטים הקדושים: “שמע ישראל, ה’ אלוקינו, ה’ אחד.

‏כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד”.

‏באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”.

‏דברים אלה מופיעים גם בתרגום ירושלמי, בשינוי קל: לאחר דברי השבטים, אמר יעקב אבינו: “יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא”.

‏אם כן, מה אמר יעקב אבינו – “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” או “יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא”?

‏מבט מעמיק יותר בשני הפסוקים מעלה כי לשניהם משמעות אחת:

‏”ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” פירושו בארמית “יהא שמיה רבא מבורך לעלם ולעלמי עלמיא”. מדוע אפוא איננו אומרים בקדיש את הפסוק בלשון הקודש, אלא דווקא את הפסוק בארמית?

‏במדרש (דברים רבה ב, לה) מובא שכאשר עלה משה רבינו למרום לקבל את התורה, שמע את המלאכים אומרים: “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”. נטל משה רבינו מילות שבח נפלאות אלה, והעניקן לישראל. אך כדי שלא לעורר את קנאת המלאכים, הן נאמרות בארמית, וכאשר אנו אומרים אותן בלשון הקודש לאחר קריאת שמע, הן נאמרות בלחש.

‏רבי אסי המשיל זאת לאדם שנטל בגניבה יהלומים מארמון המלך. כאשר העניקם לאשתו, הזהיר אותה שלא תתקשט בהם בפרהסיה, אלא תענדם בבית בלבד. פעם אחת ויחידה בשנה, ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים, כשעם ישראל דומים למלאכים, אנו אומרים את הפסוק בקול רם. (מילה אחת)

שכרו של האומר “ברוך הוא וברוך שמו” עצום ורב. בשכלנו הארצי והמוגבל, איננו יכולים להשיג את הגמול האינסופי, המזומן ליהודי המבטא בשפתותיו את המילים המגדלות את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

המשנה אומרת (אבות ד’, כב’): “יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה”. מהי המצוה ששכרה הוא “קורת רוח” – השכר המזערי – בעולם הבא?

הסבא מקלם לימדנו, כי פעם אחת ויחידה שבה נאמרות המילים “ברוך הוא וברוך שמו” מזכה אותנו בקורת רוח בעולם הבא, שכר העולה על כל הנאות העולם הזה, הצפויות לנו עד סוף ימינו.

הוסיף ה”סבא מקלם” ואמר: השכר על עניית “אמן” אחת גדול אלף מונים מהשכר המובטח למי שעונה ואומר “ברוך הוא וברוך שמו”, ואילו שכרו של העונה “אמן יהא שמיה רבא” גדול ‏אלף מונים מזה ‏השמור למי שעונה, “אמן” אחת.

נמצאנו למדים, ביאר הסבא מקלם, כי ערכה של אמירת “אמן יהא שמיה רבא” גדול פי מיליון מעניית “ברוך הוא וברוך שמו”, ששכרה עולה על כל הנאות העולם הזה. ‏(ר’ גבריאל ריקליס מפי המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ)

 

בדוק גם

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר? ישנם קדישים שתיקנו חכמינו ז”ל לומר בין …