יום רביעי , אוגוסט 10 2022
תיקון נפטרים
תיקון נפטרים

תיקון נפטרים

קדישתיקון נפטרים של הר' יהודה פתיה הוא אמיתי / מועיל או לא?

המושג "תיקון נפטרים" מוכר במיוחד בעקבות הסדר שערך הר' יהודה פתיה זצ"ל בספרו 'מנחת יהודה'.

שם הוא מדבר הרבה על נשמות הנפטרים שהיו באים אליו וערך להם תיקונים. אשר על תיקונים אלו יש הרבה מגדולי ישראל שחולקים ומורים שלא לעשות, מכמה סיבות, וגם מסיבה שהתיקון הגדול שערך הר' יהודה פתיה לנתן העזתי ימ"ש שהיה חוטא ומחטיא את הרבים תלמידו של שבתאי צבי ימ"ש, מסית ומדיח הכופר בתורת ישראל.., ואין לעשות כזה תיקון לנשמת יהודי פשוט (אפילו רשע) שעבר על מצוות התורה שגם אם הרבה לחטוא לא הגיע לרשעותו –

ועל כן יכול להיות שתיקון זה כי זה יעורר דינים וקטרוג על נשמת הנפטר (אלא הכי טוב לעשות כפי שמוסבר בהמשך…). על כן כפי שכותב הרב פתיה בעצמו בספרו שהעיקר להרבות בצדקה לתלמידי חכמים שיעשו את התיקון הקצר הכולל לימוד משנה (אותיות נשמה) לעילוי נשמה, וירבו בבקשות תפילות ותחנונים עבור הנפטר למנוחת עדן ועידונים.

תיקון נפטרים

בעניין תיקון נפטרים תיקון נשמות, מסופר מעשה ברבי עקיבא, שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם, והיה רץ כמרוצת הסוס וחבילת עצים גדולה על כתפו.

גזר עליו ר' עקיבא והעמידו. לשאלת ר' עקיבא על מעשיו, ענה לו אותו אדם: "מת אנוכי, ובכל יום פוקדים עלי מלאכי חבלה הממונים עלי לחטוב עצים, ושורפים אותי בהם.

וכל כך למה? מפני שעברתי על כל מצוות התורה".

אמר לו ר' עקיבא: "כלום שמעת מן הממונים עליך, אם יש לך תקנה, להפטר מפורענות זו?",

אמר לו: "שמעתי שהיו אומרים אלמלי היה למסכן זה בן, שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש, וברכו את ה' המבורך, והקהל עונים אחריו אמן, יהא שמיה רבה מברך, וברוך ה' המבורך, מיד היו פוטרים אותי מן העונש".

ומשם למדו חכמים גודל תיקון נפטרים, ומשם יש ללמוד עוד כי לא כל אחד יכול לעסוק בזה כי לא כל אחד רואה נפטרים ומבין מה חסר להם לתיקונם. וגם ידוע שצדיקים נסתרים בני עליה בלבד עסקו ביחידות בתיקון הנפטרים בלי תיקונים המונים כפי שהורה לעשות הר' יהודה פתיה.

יש לומר שהדבר הכי נכון ואמיתי שכתב בספרו מנחת יהודה שאמר :

כי התיקון הוא עניין תפילה ותחנונים שמתפלל ומתחנן לפני הקב"ה להציל את הנפטר ולהביא למנוחתו עדן ועידונים ע"י תפילה וריבוי זכויות של לימוד התורה הקדושה, ועל בסיס ויסוד אמיתי זה יסד הרב יהודה פתיה את התיקון נפטרים שלו.

עיקר תיקון המועיל לנפטר הוא :

1. שמשפחת הנפטר תרבה במעשים טובים לקיים באהבה מצוות התורה.

2. להרבות בתפילות לבקש עבורו רחמי שמיים אצל צדיקים אמיתיים, הדלקת נר נשמה, עריכת יארצייט. אמירת קדיש

3. להרבות בצדקה ללומדי התורה ועובדי ה' שילמדו לעילוי נשמה (לקיים במה שחטא יתקן). כמה שיותר להרבות עבורו זכויות להביאו למנוחתו עדן !

[הערת ראש הישיבה ששנים עוסק בתיקוני נפטרים, אומר שזה הכי מועיל – מאות ואלפי אנשים יעידו על כך שהנפטר בא שמח ומאיר פנים עם לבושי כבוד – ומודה להם על כך].

תיקון נפטרים

מתי עושים "תיקון הנפטרים" ?

תיקון הנפטרים הוא יום מיוחד (כידוע ליודעי סוד – בערב ראש חודש, או יום הפטירה, ועוד רשימת תאריכים בהם דנים נשמת החיים והנפטרים) בישיבת נצח מאיר, הרבנים ותלמידי חכמים יראי שמיים – מקדישים את לימוד התורה, והתפילות, וקוראים קדישים, תיקון הכללי.., ותקיעת שופר, תפילת יזכור, וסדר תיקון לא הארוך של הר' פתיה, לאחר מכן מקיימים סעודת מצווה עם כל הברכות הנלוות לכך – וכל זאת לעילוי נשמות הנפטרים להיטיב ולזכות את נשמתם צרורה בצרור החיים.

חשוב לדעת!

אין זה משנה אם הקרוב נפטר לפני שלושים שנה או לפני שנה (ניתן לעשות תיקון גם בשנת פטירה, אבל לא במקום חיוב אמירת קדיש ו- קדיש יתום) ולא משנה גיל הפטירה.

תיקון נפטרים מועיל לכל נשמה ונשמה, בפרט למי שחלם חלום על נפטר קרוב או רחוק, או מי שלא אמרו עליו קדיש במשך השנת פטירה, וכיו'.

אין לתאר ואין לשער את נחת הרוח שתיקון זה עושה לנשמות הנפטרים. נשמת הנפטר יכולה לעלות מעלה מעלה למקום מנוחתה עדן, בזכות תיקון זה… תיקון הנפטרים למעשה נותן לנשמה מזון רוחני ונחת רוח שהיא כ"כ זקוקה לו שם למעלה, וזוהי מתנת חינם יקרה מאין כמוה – וזכות עצומה לנפטר ולחי !

וזו לשון הר' יהודה פתייה זצ”ל בספרו הקדוש “מנחת יהודה":

"אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום, שהוא נידון בהם, אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח (תפילה) בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא". ועל כן ייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר לימוד וירבו תפילה עבור הנפטר.

מה עושה התיקון לנפטרים עצמם ?

התיקון מועיל מאד מאד לנשמת הנפטר. יש אין ספור סיפורים על נפטרים שבאו בחלום לקרוביהם וביקשו שיעשו להם תיקון, וגם שבאו לאחר התיקון והודו לקרוביהם או התגלו בחלום שמחים באור מיוחד… תיקון לנפטרים מועיל מאד לנשמה ומעלה אותה מעלה מעלה, בפרט נפטרים שנפטרו במיתות משונות, נפטרו בטרם עשו תשובה בחייהם וכו'.

(אין שום בעיה ועיקוב וחשש לעשות תיקון נפטרים בשנה הראשונה של הנפטר!!). 

תיקון לנפטרים ופעולות ומעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה משפיעות על העולמות העליונים. כדאי ומומלץ לעשות חסד עם הנפטרים שכן זהו חסד בלבד! אהבת חינם טהורה ללא מטרות רווח. ומי יתן ובע"ה יהיו מליצי יושר עבורינו.

כמה עולה תיקון נפטרים ?

לתיקון קבוע – 'תורמים' עבור סעודת עניים הגונים נהוג לתרום 'צדקה' עבור סעודת עניים הגונים במניין 10 תלמידי חכמים: עלות סעודה ממוצעת פשוטה ללא בשר ודגים – 180ש"ח. סעודה יותר מכובדת עם בשר ודגים 360ש"ח. ניתן להשתתף במצווה עם עוד שמות בתרומה של 78ש"ח. התורמים 180ש"ח יונצחו יקיריהם בספרים לקירוב רחוקים המופצים חינם לזיכוי הרבים בכל תפוצות ישראל.

מי שאין ידו משגת –

יכול להתקשר 054-8496548 ולתרום אפי' סכום סימלי החל מ- ח"י שקלים, בצרוף כמה שמות נפטרים בתיקון..,

לתיקון נפטרים השאירו טלפון או צרו קשר [תיקון קבוע זה אומר : כל ערב ראש חודש, הדלקת נר ותפילה בימי רצון, והילולת צדיקים, תיקון נפטרים ביום הפטירה והקדשת סדר לימוד שנה לעילוי נשמה בישיבה, וקדישים ועוד…] אחד המרבה ואחת הממעיט – העיקר שיכוון ליבו לשמים ! 

מתי מתקיים התיקון נפטרים ?

התיקון מתקיים בדרך כלל כל ערב ראש חודש, או ביום הפטירה של הנפטר, בהילולה של צדיקים ובאומן מדליקים נר נשמה ותיקון קצר… ועוד כמה תאריכים בשנה ע"י ישיבת "נצח מאיר".

עשו חסד של אמת עבור הנפטרים ותבוא עליכם הברכה בע"ה.

במידה ונתקלתם בשאלות נוספות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם נציג הישיבה

ונשמח לענות ולסייע בכל שאלה או נושא.

לתרומות ובירורים: 054-8496548 או בוואטסאפ 051-5505148

בדוק גם

אזכרה , יארצאייט

מסכת ציצית לעילוי נשמה ביום היארצאייט

מה העניין של מסכת ציצית ? בשם האדמור מהאלמין ?חידוש בהנהגה של סעודות חול להפכן …